Protans mission, værdier og etiske retningslinjer

Protans mission, værdier og etiske retningslinjer

Engagement, samarbejde, kvalitet og ansvar guider vores handlinger og adfærd.

arrow_downward

Vi skal være stolte af hinanden

Som individer og grupper møder vi etiske og praktiske situationer og dilemmaer, der tester vores integritet. En rettesnor i alle beslutninger, vi træffer, er, at vi aldrig går på kompromis med vores integritet. Vi træffer etiske valg, og når vi er i tvivl, rådfører vi os med vores kolleger og ledere.

 

Mission

Vi er stolte af, at kunne levere innovative tagsystemer, membraner, ventilationssystemer og tekniske tekstiler, der beskytter vores kunders aktiver.

For at lykkedes med vores mission, forventer vi, at vores medarbejdere gebærder sig med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder, kolleger, offentlige myndigheder og andre parter, som vi kommer i kontakt med i vores arbejde.

Vores etiske retningslinjer er en rettesnor for alle vores ansatte, så vi arbejder på en etisk og samfundsansvarlig måde. Alle ansatte, direktører, midlertidigt ansatte og andre der optræder på vegne af Protan skal kende til vores etiske retningslinjer.

Vi overholder regler, love og regulering, og vi fokuserer på mennesker. Vi garanterer sikre og sunde arbejdsforhold, og vi er bevidste om virksomhedens effekt på miljøet.

 

Værdier

Vi har fire værdier, der styrer vores handlinger og adfærd. Vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger oplever disse værdier, når de samarbejder med os.

  • Engagement: Vi tager ejerskab, er kreative, innovative og ivrige efter at få succes.
  • Samarbejde: Vi værdsætter og behandler hinanden med respekt. Vi er rummelige, fokuserede på salg og kommunikerer tydeligt.
  • Kvalitet: Vi er vidende, opfylder krav, overgår forventninger og leverer fejlfrit.
  • Ansvar: Vi er pålidelige, udfører vores planer, lærer af vores succeser og fiaskoer, og vi leverer altid.

Sundhed, sikkerhed og miljø

Protan skal være en sundhedsfremmende arbejdsplads, hvor ingen kommer til skade eller bliver syge af arbejdet. Et godt helbred er vigtigt for alle medarbejdere og er en kritisk succesfaktor for at nå vores mål. Vi er ansvarlige for vores egen og andres sikkerhed, og vi sørger for gode arbejdsforhold for alle. Vi har alle pligt til at sige fra, hvis vores eller andres sikkerhed er i fare. Vi har en politik om nul ulykker og skader. Protan har førsteklasses sikkerhedsprocedurer og sikkerhedstræning for det arbejde, vi udfører. Alle vores medarbejdere har ret til at stoppe arbejdet, hvis der er overhængende fare for liv eller helbred. I sådanne situationer skal ledere straks advares.

Vi udfører vores aktiviteter gennem effektiv brug af materialer og energi med fokus på at reducere brugen af naturressourcer og holde udledninger og affald på et minimum. Vi bestræber os på at gøre alle vores produkter genanvendelige.

 

Sort arbejde

Sort arbejde og social dumping underminerer vores aktiviteter, og det har vi nultolerance over for. Alle ansatte tager afstand fra ulovlig beskæftigelse og social dumping.

Mobning og diskrimination

Vi behandler alle dem, vi kommer i kontakt med i løbet af vores arbejde, med respekt og tillid.

Vi tolererer ikke mobning af kolleger, kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. Det samme gælder forskelsbehandling på grund af blandt andet religion, etnicitet, køn eller seksuel orientering.

 

Marked og konkurrence

Protan ønsker at være en del af et marked, hvor sund konkurrence er naturligt. Derfor afholder vi os fra enhver form for ulovligt samarbejde eller forsøg på at påvirke markedet.

Vi har nultolerance over for korruption og handel med indflydelse. Korruption underminerer princippet om fri konkurrence og ville være yderst skadeligt for vores omdømme. Vores regnskaber afspejler alle vores aktiviteter og overholder alle love og regler.

 

Interessekonflikter

Medarbejdere skal undgå situationer, hvor der er en konflikt mellem deres egne og Protans interesser. Vi forventer loyale medarbejdere og forbyder personalet at udføre eller deltage i konkurrenceaktiviteter. Skulle der opstå en interessekonflikt, er det medarbejderens ansvar at informere sin nærmeste leder.

Repræsentation, kundepleje, leverandørforhold og gaver

Et godt og professionelt forhold til kunder og leverandører er afgørende for at få succes på markedet. Relationsopbygning er et naturligt aspekt af at drive forretning, og vi opfører os og opfattes som en virksomhed med stort fokus på etik. Transparens er altafgørende. Vi møder vores partnere med respekt og ærlighed og behandler dem på en etisk måde. Vores leverandører kan være sikre på, at de konkurrerer om kontrakter med Protan på lige fod med andre leverandører.

Efter tilladelse fra deres ledere kan medarbejderne organisere eller deltage i sociale arrangementer, frokoster, middage og underholdning, så længe arrangementet har et klart fagligt/forretningsmæssigt formål. Vores medarbejdere opfører sig altid med viden om, at de repræsenterer Protan.

Vi giver ikke gaver af stor værdi til enkeltpersoner, og vi er særligt forsigtige i denne forbindelse under en indkøbsproces.

 

Tavshedspligt

Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt med hensyn til forretningshemmeligheder eller klassificerede oplysninger. Vi er alle vigtige ambassadører for virksomheden. Det betyder, at vi er opmærksomme på, hvordan vi taler om Protan, både i vores ansættelsestid og efter den er ophørt.

Presse og sociale medier

Protan er en samlet og professionel virksomhed og ønsker at blive set som sådan. Kun medarbejdere, der er bemyndiget til at afgive udtalelser til pressen på vegne af virksomheden, må gøre dette.

Vi bruger sociale medier på en betænksom måde for ikke at skade vores omdømme.

Vores medarbejdere forstår, at de også repræsenterer Protan uden for arbejdstiden.

 

Indberetning af uregelmæssigheder

Alle vores aktiviteter skal være underlagt et ansvarligt rapporteringssystem, så medarbejdere og andre kan advare os om uregelmæssigheder. Systemet hos Protan gør det nemt og sikkert at lave en indrapportering.

Hvis du kender til medarbejdere hos Protan, som ikke følger regler, love eller Protans etiske kodeks, beder vi dig straks informere os.

Du kan gøre dette ved enten at kontakte vores HR-direktør på telefonnummer +47 404 57 984, eller ved at lave en anonym indberetning på norsk, engelsk eller polsk.

Klik her for at lave en anonym inberetning.